ลำดับ รายการ
1 เกียรติบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2 เกียรติบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3 เกียรติบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 เกียรติบัตร ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
5 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
9 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
11 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
12 เกียรติบัตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย